Towarzystwo Podróżnicze "Globtroterzy"

Towarzystwo Podróżnicze "Globtroterzy" zostało powołane w celu promocji turystyki i budowaniu wizerunku Polski i Polaków, jako aktywnych podrożników świadomych odmienności kulturowej i etnicznej odwiedzanych miejsc.

więcej informacji: michal.synowiec@globtroter4x4.pl

STATUT STOWARZYSZENIA Towarzystwo Podróżnicze „Globtroterzy”

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

§1 1. Stowarzyszenie Towarzystwo Podróżnicze „Globtroterzy”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§2 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§3 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji

§4 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

2. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać osoby niebędące jego członkami (wolontariusze).

§5 1. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym je znakiem graficznym (logo) wg wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską.

§6 1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II CELE I FORMY DZIAŁANIA

§7 Celem Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, kulturalna, naukowa i charytatywna dotycząca promocji turystyki i jej roli we współczesnym świecie, wizerunku Polski jako kraju przyjaznego turystyce a także budowie wizerunku Polaków jako aktywnych podróżników świadomych odmienności kulturowej i etnicznej odwiedzanych miejsc.

§8 Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez organizowanie, prowadzenie, finansowanie lub współfinansowanie:

1. Wystaw i pokazów

2. Produkcji filmowej i audio

3. Wyjazdów studyjnych

4. Wydawnictw

5. Rautów, spotkań i prelekcji

6. Projektów badawczych

7. Upamiętnianiu miejsc i postaci

8. Działalności charytatywnej, pomocowej i pro-publicznej

§9 Realizując cele zawarte § 7 Statutu, Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.

§10 1. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.

2. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków Założycieli 2. Członków zwyczajnych,

3. Członków wspierających,

4. Członków honorowych.

2. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się na podstawie uchwały Zarządu podjętej po rozpatrzeniu uprzednio złożonego wniosku przez zainteresowanego.

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE

§ 12 1. Członek Założyciel, będący członkiem Stowarzyszenia, posiada podwójną liczbę głosów na Walnym Zebraniu Członków i Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków

2. Członkowie Założyciele, będący czynnymi członkami Stowarzyszenia, mają prawo do opłacania składek członkowskich w wysokości 50% uchwalonej stawki

3. Członkowie Założyciele mają prawo do powoływania jednego członka Zarządu Stowarzyszenia w drodze uchwały na Walnym Zgromadzeniu

4. Pozostałe postanowienia Statutu dotyczące członków Założycieli stosuje się odpowiednio jak do Członków Zwyczajnych

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

§ 13

5. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest otwarte dla każdego

6. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec, także nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia, pod warunkiem uprzedniego pisemnego zaakceptowania celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 14 Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1. do czynnego i biernego prawa wyborczego na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Statutu,

2. uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

3. składać wnioski i opinie oraz inspirować działania zmierzające do realizacji celów Stowarzyszenia,

4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego statutowymi celami.

§ 15 Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

1. przestrzegać oraz sumiennie wykonywać postanowienia Statutu Stowarzyszenia oraz uchwały jego władz,

2. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

3. popierać działania podejmowane przez Stowarzyszenie i brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

4. regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie w określonej wysokości.

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

§ 16 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie wspierać działalność Stowarzyszenia poprzez świadczenie pomocy finansowej lub organizacyjnej.

2. Kandydat na członka wspierającego powinien posiadać rekomendację, co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

§ 17 Członek wspierający ma prawo:

1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,

2. uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 18 Członek wspierający jest zobowiązany: 1. godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o jego dobre imię,

2. służyć radą oraz wsparciem w zadeklarowanym zakresie Stowarzyszeniu i jego członkom.

CZŁONKOWIE HONOROWI

§ 19 1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje się osobom fizycznym, w uznaniu ich szczególnych zasług dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego celów statutowych.

2. Utrata członkostwa honorowego Stowarzyszenia nastąpić może wyjątkowych przypadkach rażącego sprzeniewierzenia się celom Stowarzyszenia.

3. Utrata i nadanie członkostwa honorowego następuje na mocy uchwały Zarządu. § 20 Członek honorowy: 1. Jest zwolniony z obowiązku uiszczania składki członkowskiej,

2. Ma prawo uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, 3. Ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.

USTANIE CZŁONKOWSTWA ORAZ WYKLUCZENIE CZŁONKA

§ 21 1. Ustanie członkostwa Założyciela, Zwyczajnego oraz Wspierającego w Stowarzyszeniu następuje i jest potwierdzane w drodze uchwały Zarządu w przypadku:

1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,

2. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych w przypadku osób fizycznych,

3. wykreślenia osoby prawnej z właściwego rejestru – w przypadku członków wspierających będących osobami prawnymi.

2. Ustanie członkostwa następuje również w przypadku wykluczenia ze Stowarzyszenia stosownie do postanowień poniższego

§ 22 1. Zarząd może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia w przypadku:

1. uporczywego naruszania przez członka Stowarzyszenia postanowień niniejszego Statutu,

2. podejmowania działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia

3. zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez jeden rok.

2. Uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów.

3. Uchwała Zarządu w przedmiocie wykluczenia podlega zaskarżeniu.

4. W terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczonemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Doręczenie uchwały może być dokonane za pomocą poczty elektronicznej.

5. Odwołanie od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia rozpatruje uchwałą najbliższe Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE I REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA

§ 23 1. Władzami Stowarzyszenia są: 1. Walne Zebranie Członków,

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

3. Zarząd,

4. Komisja Rewizyjna.

2. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, dany organ będzie uprawniony do uzupełnienia swojego składu poprzez dokooptowanie w drodze uchwały odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

3. Dokooptowany członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej sprawuje funkcję do końca kadencji, na którą został powołany członek w miejsce, którego następuje dokooptowanie.

4. Uzupełnienie składu organu, w sposób opisany wyżej, nie może dotyczyć więcej niż połowy składu danego organu.

§ 24 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym.

2. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach personalnych, a w innych sprawach na żądanie choćby jednego członka danej władzy. Uchwały w sprawach personalnych zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 25 1. Członkowie władz Stowarzyszenia wykonują pracę związaną z pełnieniem funkcji społecznie.

2. W wyjątkowych sytuacjach Stowarzyszenie może zlecać w drodze uchwały swoim członkom zadania, za które mogą otrzymać wynagrodzenie.

WALNE i NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 26 Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 27 1. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

2. Każdy Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania chyba, że niniejszy Statut przewiduje danej sprawie inną większość.

4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybierany każdorazowo spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia.

5. Z Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół, który podpisują Przewodniczący Walnego Zebrania Członków oraz Protokolant Zebrania.

6. Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie rzadziej niż raz na trzy lata. 7. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd § 28 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

2. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy,

3. Zmiana Statutu, 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

5. Rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia,

6. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu

7. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej (z zastrzeżeniem prawa Członków Założycieli do powoływania jednego członka Zarządu),

8. Udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków,

9. Inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zebrania Członków stosownie postanowień niniejszego Statutu lub przepisów prawa.

§ 29 1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być w szczególności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,

3. udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków.

§ 30 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 30% (trzydzieści procent) członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 31 1. W przypadku nie zwołania przez Zarząd w przewidzianym terminie, o którym mowa§ 26 ust. 6 Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, o którym mowa w § 29 zgodnie z treścią wniosku w tej sprawie powoduje, że prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej.

§ 32 1. Walne Zebranie Członków oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się poprzez ogłoszenie zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia, co najmniej na 21 (trzydzieści) dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Członków.

2. Zarząd może dodatkowo informować o zwołaniu Walnego Zebrania Członków oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków poprzez zawiadomienia przesłane za pomocą poczty elektronicznej.

3. Nie otrzymanie przez Członka zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej w terminie Walnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków nie stanowi podstawy do uznania zebrania za nieważne.

4. Walne Zebranie Członków rozpatruje sprawy uwzględnione w porządku obrad.

5. Członkowie Stowarzyszenia reprezentujący, co najmniej 10% ogółu członków Stowarzyszenia mają prawo zgłosić sprawę do porządku obrad wraz z załączonym projektem uchwały najpóźniej na 14 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Członków.

6. Zarząd ma prawo do umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad nie później niż do otwarcia Walnego Zebrania Członków.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje tylko te sprawy, do których rozpatrzenia zostało zwołane

ROZDZIAL III. ZARZĄD

§ 33 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 (czterech) członków, w tym:

1. Prezesa Zarządu,

2. Sekretarza

3. Skarbnika

4. Członka Zarządu

2. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie.

3. Członkowie Zarządu powoływani są spośród Członków Zwyczajnych i Członków Założycieli Stowarzyszenia.

4. W przypadku złożenia przez członka Zarządu rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek sprawowania funkcji wygasają:

1. z dniem odwołania ze składu Zarządu

2. lub z upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji,

§34 Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków,

2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

3. opracowywanie strategii działania Stowarzyszenia,

4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

5. zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,

6. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

7. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami w ramach budżetu,

8. przyjmowanie nowych członków i prowadzenie ich ewidencji personalnej,

9. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach krajowych i zagranicznych,

10. przyjmowanie zapisów, dotacji, darowizn i innych przysporzeń,

11. sprawowanie nadzoru nad działalnością Biura Stowarzyszenia.

12. uchwalanie wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia oraz zasad ich opłacania,

13. podejmowanie w uzasadnionych przypadkach uchwał w sprawie ewentualnego zwolnienia Członka Stowarzyszenia z obowiązku uiszczenia składki członkowskiej,

14. opracowywanie i zatwierdzanie wzoru pieczęci i znaku graficznego (logo) Stowarzyszenia,

15. opracowywanie i przyjmowanie procedur obowiązujących w Stowarzyszeniu,

16. realizacja projektów/grantów oraz dofinansowanie przedsięwzięć.

§ 35 Zarząd, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, może uchwałą zlecić przeprowadzenie audytu finansowego.

§36 1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes Zarządu

2. Stowarzyszenie może być również reprezentowane przez pełnomocników powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia.

3. W umowach z członkami Zarządu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany przez Walne Zebranie Członków.

§ 37 1. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za ubiegłą kadencję.

2. Zarząd zobowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej udzielać wszelkich informacji oraz przedstawiać niezbędne dokumenty dotyczące działalności Stowarzyszenia lub Zarządu.

§ 38 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów chyba, że niniejszy Statut przewiduje w danej sprawie inną większość. 2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos ma Prezes Zarządu.

§ 39 Zarząd Stowarzyszenia może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania Zarządu. Rozdział IV. Komisja Rewizyjna

§ 40 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członków, w tym: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

3. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia.

5. W przypadku złożenia przez członka Komisji Rewizyjnej rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek sprawowania funkcji wygasają z dniem odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej lub z upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

§ 41 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co najmniej raz w roku kalendarzowym.

3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Stowarzyszenia.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. ocena corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym,

2. przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z wykonania obowiązków, o których mowa w pkt. 1),

3. występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

5. Komisja Rewizyjna nie posiada uprawnień do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

§ 42 1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności conajmniej 2 (dwóch) członków Komisji Rewizyjnej. 2. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 43 Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób jej funkcjonowania.

ROZDZIAL V BIURO STOWARZYSZENIA

§ 44 Stowarzyszenie i jego organy mogą realizować cele statutowe przy pomocy Biura Stowarzyszenia.

§ 45 1. Pracami Biura kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd.

2. Pracowników Biura zatrudnia dyrektor Biura, działając w imieniu Zarządu.

3. Zarząd może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania Biura.

ROZDZIAŁ VI MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 46 1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz finanse.

2. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe poprzez: 1. składki członkowskie,

2. darowizny, spadki i zapisy,

3. dochody z majątku Stowarzyszenia,

4. ofiarność publiczną,

5. dotacje i granty,

6. wpływy z nawiązek,

7. kredyty i pożyczki bankowe,

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 47 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

ROZDZIALVII ZMIANA STATUTU, LIKWIDACJA I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 48 Zmiana Statutu Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu.

§ 49 1. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Stowarzyszenie podlega rozwiązaniu lub likwidacji zgodnie z przepisami prawa właściwymi w tym zakresie.

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu.

3. W przypadku podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.

4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków uchwałą decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia na określony cel.

§ 50 Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§ 51 Pierwszy Zarząd oraz pierwsza Komisja Rewizyjna zostaną powołane, na podstawie uchwały Założycieli Stowarzyszenia.

§ 51 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 ze zm.)